Kommunal Valplattform 2014

Helsingborgs rödaste röst!
Kommunal valplattform för Kommunistiska Partiet 2014

I dagens Sverige ökar klassklyftorna. Många far illa och allt färre känner sig hemma i ett samhälle med ständiga nedskärningar och privatiseringar. Kommunistiska Partiet är motståndare till detta kapitalistiska system som skapat både klimatkrisen och den ekonomiska krisen. Vi arbetar för socialismen, ett samhälle som sätter människorna och deras behov främst. I kommunvalet är dessa värderingar grundläggande för oss. Vårt parti står alltid på arbetarnas och vanligt folks sida. Detta är vårt program för ett mer rättvist och solidariskt Helsingborg.

Rätt till arbete

Arbetslöshetskrisen kan bara lösas om högerpolitiken och EU-dominansen bekämpas. Nu satsas enorma summor på att rädda företagens vinster och rika privatpersoners förmögenheter. Samtidigt görs inget för att rädda jobben. Istället jagas arbetslösa och sjuka av myndigheterna. Det behövs en helt ny politik på nationell nivå. Jobben ska sättas främst och plundrarna betala krisen. Men också kommunen kan och måste sätta kampen för arbete och människovärde överst på dagordningen. De privatiseringar som genomförts har ökat arbetslösheten och försämrat servicen till medborgarna.

- Bygg ut offentlig sektor – anställ fler!
- Stoppa förfall och kapitalförstöring – rusta upp och klimatanpassa förorternas bostäder och offentliga byggnader!
- Nej till lönedumpning – svenska kollektivavtal skall gälla vid kommunal upphandling!
- Lagstifta om 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön.
- Avskaffa Fas 3 – anställ arbetslösa i kommunen.
- Återkommunalisera privatiserad verksamhet och öka bemanningen.
- Nej till bemanningsföretag i kommunen. Arbeta för ett nationellt förbud av bemanningsföretag.
- Krav på kollektivavtal vid alla upphandlingar – samt ordentlig kontroll av villkoren för de anställda vid alla entreprenader.

Satsa på offentlig sektor – för jämställdheten

Kvinnor har generellt sett lägre lön och jobbar under sämre anställningsvillkor, som tim- och deltidsanställda. När barn- och äldreomsorgen försämras tvingas kvinnor dessutom i högre utsträckning än män rycka in, på grund av de förlegade könsrollerna. Därför är en satsning på offentlig sektor också en satsning på jämställdheten.

-Rätt till fast anställning och heltid!
-Rejäla lönelyft för kommunens lågavlönade!
-Social nedrustning är en kvinnofälla. Bygg ut barn- och äldreomsorgen!

Försvara välfärden och kommunal egendom – kapitalet ska ut ur välfärden

Helsingborg har ständigt överskott i ekonomin. Ändå snålas det på skola, vård och omsorg. Den sociala nedrustningen drabbar svaga i samhället, den öppnar för privatiseringar och ökar arbetslösheten i en kommun som redan är hårt drabbad. De omfattande privatiseringarna spär på eländet. Skattepengarna blir till vinster istället för välfärd. Får borgarna fortsätta kommer utförsäljningarna av våra gemensamma tillgångar att fortsätta.

Staten ställer ständigt ökade krav på kommunerna. Samtidigt skär man ner på statsbidragen. En omöjlig ekvation. Vi kräver att statsbidragen ökar så att folks behov av välfärd, inte ekonomin, ska styra.

-Inga kapitalister och inget marknadstänk i välfärden. Människovärdet ska sättas främst.
-Stoppa den sociala nedrustningen!
-Social rättvisa kräver offentlig drift – nej till privatiseringar!
-Privatiserad verksamhet tillbaks i kommunal regi
-Bryt budgetdisciplinen – lika rätt till vård, skola och omsorg!
-Skär ner byråkratin – pengarna till verksamheten!
-Sänk politikernas arvoden – en arbetarlön till kommunalråden!
-Se över hela kommunens näringslivsarbete i syfte att minska kostnaderna. Dra också ner på evenemangs- och mässbesöken till ett minimum.
-Inga kommunala pengar och ingen kommunal arbetstid ska spenderas i Almedalen.
-Nej till LOV – Lagen om valfrihet.

Rätt till bostad

Bostadsbristen är stor i Helsingborg och det byggs alldeles för få bostäder. Liksom i landet som helhet har bostadspolitiken avvecklats och överlämnats till fastighetsägarnas och byggbolagens godtycke.
Fördelningen av hyresrätter sker dessutom enligt en modell där fastighetsägarna kan välja och vraka bland de sökande. Helsingborgshem borde försöka bygga bort bostadsbristen och erbjuda helsingborgarna bra och billiga bostäder.

-Bygg bort bostadsbrist och trångboddhet!
-Bygg billiga hyresrätter!
-Inför en obligatorisk kommunal bostadsförmedling!
-Stoppa förskingringen av kommunal egendom – Inga utförsäljningar av Helsingborgshems lägenheter!
-Nej till lyxrenoveringar. Vanlig upprustning ska inte leda till stora hyreshöjningar hos Helsingborghem.

Bort med kapitalets klassklyftor

Klassklyftor och segregation kan aldrig försvinna helt i ett kapitalistiskt samhälle. Men med vänsterpolitik kan segregation och sociala orättvisor minskas. Det krävs en utbyggd välfärdspolitik och en politik för full sysselsättning. Det krävs också att privatskolorna försvinner liksom diskrimineringen på bostadsmarknaden.

Bland de allra mest utsatta finns de hemlösa. Vi står naturligtvis bakom kommunens arbete att hitta bostäder. Men med den bostadsbrist som den nationella bostadspolitiken skapar, är det naturligtvis svårt att få fram bostäder till dem som står sist i kön. Det krävs en solidarisk bostadspolitik. I väntan på en sådan behövs en god tillgång på akutboende. En stor andel av de hemlösa är EU-migranter. Vi kräver att staten förser kommunen med resurser till bostäder.

En skola för alla

Helsingborgs skolor har för lite resurser. Sedan kampen mot skolnedläggningarna vet vi att det satsas för lite och att Helsingborgs skolor inte står sig särskilt väl i jämförelse. Vi kräver mer resurser, fler lärare och mindre klasser.

-Fördela mer resurser till de skolor som har störst behov!
-Satsa på skolbiblioteken.
-Gratis körkortsutbildning i skolan!
-Stoppa friskolorna. De segregerar och snor resurser från den kommunala skolan!

Satsa på Helsingborgs unga

Ungdomsarbetslösheten i Helsingborg är stor. De få jobb som finns att söka är oftast tillfälliga. Samtidigt är den stora bostadsbristen än mer akut för ungdomar. Kriminalitet, drogmissbruk och andra sociala problem riskerar att förvärras. Det är en följd av många års nedskärningar och högerpolitik. Alla måste ha rätt till den framtidstro som lika möjlighet till utbildning, meningsfull fritid, arbete och bostad kan ge.

-Satsa på den offentliga skolan – nej till privatskolor!
-Ökade anslag till kultur, idrott och fritidverksamhet för barn och ungdom!
-Se över behovet av idrottshallar i bostadsområdena!

Yttrandefrihet för kommunanställda

Kommunanställdas grundlagsfästa yttrandefrihet respekteras inte. På flera håll, inte minst inom tidigare Skolstaden, vågar inte kommunanställda säga vad de tycker. Skolpersonal har omplacerats utan att den ansvariga skolpolitikern, som är folkpartist, brytt sig. För de som fått uppleva hur deras tidigare kommunala arbetsplats privatiserats är situationen ännu värre. Bara i ett socialistiskt samhälle kan all arbetare garanteras yttrandefrihet på sina arbetsplatser. I dag slutar demokratin vid fabriksgrinden.

-Vi kräver att yttrandefriheten garanteras de kommunanställda. Privatiserad verksamhet ska åter komma i kommunal regi.

Ett annat kulturklimat

Vi vill att helsingborgarna ska känna att det offentliga rummet är deras. Hamntorget, Gröningen, Norra hamnen och parkerna ska uppfylla våra önskemål, inte näringslivets eller turistnäringens. Goda offentliga rum präglas av en deltagarkultur, där kulturen inte bara är något som betraktas och konsumeras, utan lika mycket är till för de som utövar den. Kulturen i det offentliga rummet ska inte bara vara en angelägenhet för yrkesverksamma kulturarbetare, utan inbjuda vem som helst som har önskan att delta.

Det är viktigt att stödja de kulturinitiativ som medborgarna själva tar, genom exempelvis hyresbidrag till kulturföreningar, erbjuda möjligheter för föreningar att nyttja kommunala lokaler samt att uppmuntra individer att ta plats i det offentliga rummet. Ett livskraftigt kulturliv ökar människors känsla av delaktighet i deras lokala livsmiljö, skapar dialog och möten mellan människor samt gynnar utvecklingen mot ett gemenskapssamhälle – alla saker som Kommunistiska Partiet kämpar för.

-Rapporter om försämrad läsförståelse bland unga sätter bibliotekens verksamhet i fokus. I Helsingborg har man gett sig på filialerna ute i bostadsområdena. Vi kräver tvärtom utökade öppettider.
-Folkets hus ska stödjas av kommunen så att byggnaden kan fortsätta vara en viktig samlingsplats för kultur- och föreningsliv i Helsingborg.

Ett miljövänligare Helsingborg

Att minska tunga transporter och biltrafik är nödvändigt för att få ett miljövänligare Helsingborg. En arbetarfintlig lösning är biltullar som effektivt håller fattigt folk borta från gatorna. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken, gärna med miljövänliga alternativ som trådbuss eller spårvagn. Vi vill utreda möjligheten att göra stadsbusstrafiken helt gratis.

Miljö är också hur vår stad planeras. Grönområden ska bara i undantagsfall bebyggas. Grönytorna måste fredas och gärna bli fler. Vi hoppas på satsningen H+ och kräver att det inte blir ytterligare ett getto för den övre medelklassen. Alla måste ha råd att bo där.

Internationell solidaritet

Vår solidaritet känner inga gränser och stödet till de som kämpar mot imperialism och förtryck har vårt stöd. Sverige ska aldrig delta i USA:s och NATO:s krig. Den rasistiska ockupationsmakten Israels krigsförbrytelser och brott mot folkrätten får inte heller förtigas. Israel måste bojkottas till stöd för det palestinska folkets rättvisa och rätt till eget land.

-Inget stöd till USA:s krig!
-Kommunal bojkott av Israel!

Med detta kommunala program vill vi kommunister söka stöd för en politik som utmanar maktfullkomliga kapitalister och politiker. Slakten av sociala framsteg och de ständiga försämringarna av folkmajoritetens levnadsvillkor kan bara stoppas genom enighet och kamp för rättvis fördelning av samhällets resurser.

Välj Kommunistiska Partiet i kommunvalet den 14 september